Vitajte, môžete sa zaregistrovaťalebo prihlásiť
0 Ks / 0,00 €
Prihlásenie
Zabudol som svoje heslo Registrácia / Nové konto
Newsletter
Prihláste sa k odberu noviniek a buďte informovaný ako prvý!
Odoslaním formuláru súhlasite so spracovaním osobných údajov
 FACEBOOK
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

prevádzkovateľa internetového obchodu Specialmoments, s.r.o., ďalej ako V.O.P. (Všeobecné obchodné podmienky).

V.O.P. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.specialmoments.sk


I.Všeobecné ustanovenia

1/I. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako V.O.P. ) slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.specialmoments.sk.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predajcom, ktorým je Special Moments s.r.o., so sídlom Čajkovského 43, 917 08 Trnava, IČO: 47517042, DIČ: 2023920272, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, Vložka číslo 33088/T (ďalej len "predávajúci") a kúpujúcim (ďalej len kupujúcim). Predmetom kúpnej zmluvy je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke www.specialmoments.sk

Internetový obchod www.specialmoments.sk je obchod bez kamennej predajne. Tovar si je možné prísť osobne vyzdvihnúť v rámci Trnavy a okolia, inak posielame zásielky Slovenskou poštou.

2/I. Údaje o podnikateľovi – spoločnosť

Special Moments s.r.o.
Čajkovského 43,
917 08 Trnava

IČO: 47517042
DIČ: 2023920272

Zapísaná na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, Vložka číslo 33088/T

Spoločnosť nie je plátcom DPH.

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 5050759499/ 0900 (Slovenská Sporiteľňa)
IBAN: SK7809000000005050759499
BIC: GIBASKBX

Kontakt: 0918 813 930
email: info@specialmoments.sk, objednavka@specialmoments.sk


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


3/I. V.O.P.  sú v súlade so Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. a Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na práva a povinnosti ktoré nie sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov.

4/I. Obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky www.specialmoments.sk

5/I. Nákup tovaru prostredníctvom www.specialmoments.sk môžu vykonávať fyzické a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

6/I. V.O.P. sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

7/I. Zákazník pred odoslaním objednávky, zaškrtnutím políčka V.O.P. ,  vyjadruje svoj súhlas, že si V.O.P. prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a plne s nimi súhlasí.

8/I. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.specialmoments.sk si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedeného v zozname internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci má právo cenu tovaru meniť v závislosti od práve prebiehajúcich akcií v internetovom obchode.II. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – Special Moments s.r.o. so sídlom na Čajkovského 43, 917 08 Trnava je prevádzkovateľ internetového obchodu www.specialmoments.sk
Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
Zmluva – bez ohľadu na právnu formu, je to zmluva, ktorá sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom)
Tovar - produkty alebo služby uvedené v ponuke internetového obchodu www.specialmoments.sk
Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, ktorý je zaslaný elektronickou formou
Dodanie tovaru – miesto dodacej adresy uvedené v Objednávke kupujúcim
Cena tovaru – cena uvedená pri tovare v čase uskutočnenia objednávky. 

III. Registrácia užívateľov

Užívateľ, ktorý sa rozhodne zaregistrovať na našej stránke www.specialmoments.sk je povinný uviesť pravdivé a úplné informácie t.j. meno/priezvisko, úplnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade nesplnenia týchto podmienok bude užívateľ kontaktovaný prostredníctvom e-mailu a vyzvaný na upravenie svojich osobných údajov. Ak táto podmienka nebude splnená do 24 hodín, budeme nútení pristúpiť k zmazaniu Vášho užívateľského konta.

IV. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.specialmoments.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho- zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
Zákazník má možnosť nákupu na www.specialmoments.sk ako jednorázový nákup, alebo si môže vytvoriť užívateľské konto.
Objednávky prijímame prostredníctvom nákupného košíka e-shop na www.specialmoments.sk alebo prostredníctvom emailu objednavka@specialmoments.sk

Každá objednávka musí obsahovať celé meno odosielateľa, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefonický kontakt, emailovú adresu, v prípade spoločnosti je potrebné uviesť IČO a DIČ, počet kusov objednaného tovaru, farbu prípadne veľkosť hlavne pri personalizovanom tovare. Pri objednávke tovaru s potlačou je nutné uviesť presné znenie personalizácie a poradia personalizácie. Na základe tejto informácie budeme považovať Vašu objednávku za záväznú. Kupujúci je zodpovedný za správnosť všetkých údajov v objednávke.
Pomoc a postup pri uskutočnení objednávky nájdete TU. Po odoslaní objednávky obdržíte email o potvrdení objednávky našim systémom.


V. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1/V. Predávajúci sa zaväzuje:

- poskytnúť kupujúcemu totožnosť predávajúceho

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

- predávajúci zašle kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho informáciu o vyexpedovaní zásielky spolu s podacím číslom zásielky.

- predávajúci má právo na včasné zaplatenie ceny tovaru kupujúcim za dodanie tovaru

- predávajúci má právo na stornovanie objednaného tovaru z dovôdu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru v určenej lehote, prípadne cene, ktorá bola uvedená v čase objednania tovaru, pokiaľ sa predávajúci nedohodne so zákazníkom na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade ak kupujúci zaplatil vopred za objednaný tovar platbou na účet bude mu suma za tovar vrátená v lehote 14 dní od stornovania objednávky.

2/V. Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou/prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

3/V. Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.

- v prípade, že Vaša zásielka prišla poškodená, čo bolo zavinené poštou, napríklad poškodená a znehodnotená obálka, rozbité sklenené výrobky a pod. je potrebné hneď spísať na pošte reklamáciu, nakoľko ste obdržali balíček vy a tak isto ste ho skontrolovali.

- pri zistení akýchkoľvek vád zavinené poštou alebo iným prepravcom - kuriérom, je potrebné spísať reklamáciu a vymáhať si späť vrátenie peňazí za poškodený tovar na pošte. Všetky naše zásielky sú riadne poistené.

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

- nepoškodzovať dobré meno obchodnej spoločnosti

- kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, cene, kvalite a dodacom mieste na základe kúpnej zmluvy.

4/V. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú dodaciu adresu dobierkou, prípadne doporučene.

5/V. Cena poštovného je účtovaná na základe platného cenníka SP. Doba vybavovania objednávok a ich odosielanie je do 10 pracovných dní pri zásielkach na sklade, do 1 mesiaca pri tovare s personalizáciou alebo tovaru na objednávku v opačnom prípade Vám bude doba dodania oznámená e-mailom.

6/V. V prípade reklamácie má kupujúci právo obrátiť sa na predajcu so žiadosťou doriešenia reklamácie prostredníctvom emailu reklamacia@specialmoments.sk. V prípade ak predajca zamietol reklamáciu prípadne nezašle vyjadrenie v lehote do 30 dní, kupujúci má právo podať návrh na začatie Alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Orgánmi Alternatívneho riešenia sporov sú orgány uvedené v § 3 Zákona 391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci môže podať návrh podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7/V.  Kupujúci má právo podať sťažnosť a získať viac informácií ohľadne riešenia sporov na tomto uvedenom linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


VI. Platobné podmienky a Dodacie podmienky

1/VI. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar na základe kúpnej zmluvy. V nákupnom košíku si vyberie spôsob doručenia a spôsob platby. 

Za tovar zakúpený v našom internetovom obchode môže zákazník platiť nasledovnými spôsobmi:

- Dobierkou / pri prevzatí tovaru na príslušnej pošte/
- Hotovosťou / pri prevzatí tovaru osobne /
- Platba prevodom na účet / tovar bude zaslaný doporučene /

Pri platbe prevodom platia nasledovné podmienky:

· Informácie potrebné k platbe budete mať uvedené v potvrdení objednávky, ktorá Vám príde na e-mail.

· Peniaze odošlite na náš účet. Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť správny variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo objednávky.

· Po overení platby Vám bude tovar odoslaný. Ak tovar nie je na sklade, budete o tomto stave informovaný. Oznámime Vám termín dodania. Tovar Vám bude odoslaný ihneď ako ho obdržíme na sklad.V prípade, že Vám termín dodania nevyhovuje, je potrebné aby ste nám to oznámili e-mailom.

· Oznámenie o vykonaní overenia platby Vám bude zaslané na e-mail s informáciou o spracovávaní objednávky a jej následným odoslaním.

· V prípade, že neobdržíme platbu za tovar najneskôr do 7 pracovných dní, budeme považovať Vašu objednávku za zrušenú.

Pri platbe prevodom na účet je potrebné počítať so zdržaním v závislosti na transakčnom čase jednotlivých bánk (1-4 pracovné dni).

Číslo účtu: 5050759499/0900 vedený v Slovenskej Sporiteľni
IBAN SK7809000000005050759499
BIC: GIBASKBX

Osobný odber v Trnave:

Možnosť prevzatia tovaru osobne v Trnave na základe telefonickej dohody s pánom Mikulíkom na t.č.0944 142 335.

Žiadne náklady na poštovné

Dovoz tovaru do 10 km od Trnavy :

Možnosť dovozu tovaru do 10 km od Trnavy za príplatok vo výške 2 Eur.

Posielanie tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty :

Doručenie zásielky pre tovar, ktorý nie je skladom a je na objednávku a personalizovaný tovar, spravidla trvá do 1 mesiaca. Všetky produkty, ktoré sú skladom, doručíme do  10 pracovných dní. O odoslaní tovaru budete informovaný potvrdzujúcim emailom s podacím číslom.

Príjemca v prípade využitia služby DOBIERKA zaplatí za tovar na pošte.ÚLOŽNÁ DOBA NA POŠTE JE 7 DNÍ

Príjemca v prípade využitia služby PLATBY na ÚČET a zaslanie tovaru DOPORUČENE za zásielku na pošte neplatí, iba si ju prevezme a potvrdí svojim podpisom. ÚLOŽNÁ DOBA NA POŠTE JE 14  DNÍ

Príjemca má možnosť sledovať stav zásielky na internete TU stačí zadať podacie číslo zásielky, ktoré Vám bolo zaslané emailom. V prípade, že Vám email neprišiel nás prosím kontaktujte na objednavka@specialmoments.sk a v predmete emailu uveďte číslo objednávky.

Zásielky s tovarom nad 80 EUR majú poštovné a dopravu zdarma!

Každá jedna naša zásielka je riadne poistená a odoslaná 1. triedou

2/VI. Zákazníkovi bude vystavená faktúra, ktorá bude následne odoslaná kupujúcemu s objednaným tovarom.

3/VI. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní od uskutočnenia objednávky.  V prípade personalizovaného tovaru, alebo tovaru na objednávku sa môže vzhľadom na dodávateľské služby, čas dodania predĺžiť o čom bude zákazník včas informovaný. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy ak mu termín dodania nevyhovuje.

4/VI. Úložná doba zásielok na pošte odoslaných na dobierku je 7 dní. Úložná doba zásielok na pošte odoslaných doporučene je 14 dní.

5/VI. Dodanie tovaru je uskutočnené doručením zásielky prepravnej spoločnosti, alebo odovzdaním kupujúcemu pri osobnom prevzatí.

6/VI. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar pri jeho osobnom prevzatí vrátane splnenia vyplatenia kúpnej ceny za tovar.

VII. Neprevzatie zásielky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme v odbernej lehote (na základe kúpnej zmluvy),  má právo požiadať predajcu o znovu zaslanie tovaru. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, kupujúci súhlasí s úhradou nákladov prvého ako aj opätovného doručenia tovaru, ktoré bude zarátané do faktúry. V prípade druhého doručenia žiadame kupujúceho o platbu vopred na účet, aby sa predišlo opätovnému neprevzatiu tovaru.

V prípade, ak kupujúci bez udania dôvodu odmietne prevziať a zaplatiť dobierku na príslušnej pošte, bez zaslania písomneho odstúpenia od zmluvy, týmto sa zaväzuje predávajúcemu prevádzkujúcemu internetový obchod www.specialmoments.sk uhradiť náklady na dopravu podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

VIII. Cena poštovného a balného


Osobný odber v Trnave -  doručenie ZDARMA

Doručenie zásielky do 10 km od sídla spoločnosti - príplatok 3Eur

Doporučená zásielka zaslaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta pri platbe na účet:

Suma objednávky do  150 Eur - cena poštovného 5.50 Eur

Dobierková zásielka zaslaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta - platba pri prevzatí:

Suma objednávky do 150 Eur - cena poštovného 6.50 Eur


Express kuriér - dobierková zásielka zaslaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta - platba pri prevzatí:

Suma objednávky do 250,00 Eur - cena poštovného 9 Eur

Objednávku v tomto prípade je potrebné uskutočniť najneskôr do 10,00 hod. Doručenie nasledujúci pracovný deň sa vzťahuje iba na tovar skladom.

Česká republika - Doporučená zásielka zaslaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta - platba na účet:

Suma objednávky do 250,00 Eur - cena poštovného 14 Eur

Česká republika - Dobierková zásielka zaslaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta - platba pri prevzatí:

Suma objednávky do 250 Eur - cena poštovného 20 Eur
IX. Odstúpenie od Zmluvy

1/IX. Každá objednávka prijatá online alebo e-mailom je považovaná za záväznú. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom do 24 hodín na e-mailovú adresu objednavka@specialmoments.sk spolu s číslom objednávky.

2/IX. Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.

3/IX.  Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť t.j. svadobné podväzky s personalizáciou alebo svadobné podväzky vyrobené podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, svadobné vankúšiky, svadobné poháre s personalizáciou.

4/IX. Vrátený tovar od kupujúceho musí byť kompletný, nepoškodený a nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar je potrebné zaslať spolu s originálom faktúry a formulárom o Odstupení od zmluvy. Našim zákazníkom odporúčame zásielku poistiť a urobiť si kópiu faktúry a formuláru Odstúpenia od zmluvy. Zásielky odoslané na dobierku nepreberáme. Náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci.  Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla spoločnosti: Special Moments s.r.o., Čajkovského 43, 917 08 Trnava. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: http://www.specialmoments.sk/odstupenie-od-zmluvy-172.html
Cena za tovar bude zákazníkovi vrátena bezodkladne na jeho účet, po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní.

5/IX.  Ak je tovar od zákazníka vrátený v poškodenom stave, nekompletný alebo nesie známky neprimeraného, nadmerného používania, zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu prevádzkujúcemu internetový obchod www.specialmoments.sk, náklady vynaložené na zaradenie tovaru do pôvodného stavu.

6/IX. V prípade ak kupujúci odstupuje od zmluvy, je povinný Odstúpenie od zmluvy zaslať v písomnej forme na našu adresu alebo zaslať prostredníctvom emailu, prípadne vyplniť online formulár na našej stránke tu: http://www.specialmoments.sk/odstupenie-od-zmluvy-172.html
Odstúpenie od zmluvy nie je možné si uplatniť telefonicky alebo prostrednictvom sms.

7/IX. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania skladových zásob, nedostupnosti tovaru u dodávateľa, zastavenia výroby daného druhu tovaru, prípadne z dôvodu neprimeranej ceny pre konečného spotrebiteľa. Predávajúci dá túto skutočnosť na vedomie kupujúcemu. V prípade ak kupujúci za tovar zaplatil vopred prevodom na účet, predávajúci je povinný vrátiť celú sumu kupujúcemu na jeho bankový účet do 14 kalendárnych dní.

8/IX. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu, ak sa mu nepodarilo spojiť zo zákazníkom telefonicky a emailom do 14 pracovných dní od uskutočnenia objednávky a uzatvorenia Kúpnej zmluvy.


X. Zľavy z ceny tovaru

Ceny tovarov sú uvedené v EUR mene. Zľavy a akciové produkty má právo predávajúci meniť v rôznych časových intervaloch. Akciové ceny platia do dátumu stanoveného predávajúcim alebo do vypredania zásob.

XI. Darčekové poukážky

Kupujúci darčekovej poukážky sa zaväzuje zaplatiť čiastku na účet predávajúceho najneskôr do 5 pracovných dní.

Po nabehnutí peňažnej čiastky bude kupujúcemu zaslaný email s darčekovou poukážkou, ktorá bude vystavená na meno obdarovanej osoby pre ktorú je darčeková poukážka určená. Kupujúci sa zaväzuje uviesť správne údaje o obdarovanom (-nej).

Pri splnení týchto podmienok a obdržaní darčekovej poukážky može kupujúci elektronickou formou poslať poukážku obdarovanému (-nej), ktorý (-á) je oprávnená využiť túto darčekovú poukážku v online obchode www.specialmoments.sk na nákup akéhokoľvek tovaru. Obdarovaný (-á) je povinný (-á) darčekovú poukážku zaslať emailom na tatiana@specialmoments.sk a zároveň uviesť číslo poukážky vo svojej objednávke v časti poznámka, ktorá sa nachádza pri uskutočnení objednávky na konci osobných údajov v nákupnom košíku.

Toto je veľmi dôležité uviesť, aby sme Vám hodnotu darčekovej poukážky vedeli odrátať z výslednej sumy na faktúre.

Darčeková poukážka sa nevzťahuje na poštovné. Darčekové poukážky sú dostupné v hodnote €5, €10, €15, €20, €25 a €30.

Darčekovú poukážku je možné použiť iba raz a nie je možné ju kopírovať alebo preniesť na iné meno inak ako je uvedené na poukážke.

Darčeková poukážka je platná 3 mesiace od evidovania platby od kupujúceho na účte predávajúceho.

XII. Reklamačný poriadok

1/XII. Týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník" alebo„kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2/XII. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3/XII. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

4/XII. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predajca však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

5/XII. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka).

6/XII. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď,v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

7/XII. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v Special Moments.sk, b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, kompletný atď.).

8/XII. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

9/XII. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

10/XII. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

11/XII. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

12/XII. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

13/XII. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

14/XII. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

15/XII. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

16/XII. Záruka sa nevzťahuje na:

a) bežné opotrebenie tovaru,

b) vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím tovaru

c) vady, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru. Ak predaný tovar mal vady, ktoré nebránia, aby sa mohol tovar užívať na určený účel a teda tento tovar sa predal za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci. Predávajúci upozornil kupujúceho, že tovar má vadu a o akú vadu ide, ak to nebolo zrejmé už z povahy predaja. Reklamačný list nájdete tu: Reklamačný formulár


XIII. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.specialmoments.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Spoločnosť Specialmoments s.r.o. podľa vyššie uvedeného zákona spracúva osobné údaje zákazníka z dôvodu: spracovania objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenia reklamačného konania. Údaje ktoré sú potrebné k spracovaniu: titul, meno a priezvisko zákazníka, poštová adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu)

Viac informácií ohľadom Ochrane osobných údajov nájdete tu: http://www.specialmoments.sk/ochrana-osobnych-udajov-170.html

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky.

2. Obchodné podmienky platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

3. Obchodné podmienky platia pre kupujúceho v deň odoslania objednávky.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa zákona 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Predmetom autorského práva je umelecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej činnosti autora.

5. Kopírovanie našich fotografií je povolené výslovne len s naším súhlasom a len s našim logom na fotografiách.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2014
Posledná aktualizácia 14.12.2017
Cena od 0
do 0
Kontaktujte nás
Special Moments s.r.o.
Čajkovského 43, P.O.Box 20
917 08 Trnava, Slovensko
+421(0)944 142 335
objednavka@specialmoments.sk
tanyamimisk, 09:00 - 18:00
Skupina menu pätička
©2021 www.www.specialmoments.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk