Vitajte, môžete sa zaregistrovaťalebo prihlásiť
0 Ks / 0,00 €
Prihlásenie
Zabudol som svoje heslo Registrácia / Nové konto
Newsletter
Prihláste sa k odberu noviniek a buďte informovaný ako prvý!
Odoslaním formuláru súhlasite so spracovaním osobných údajov
 FACEBOOK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie a ochrana osobných údajov


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov Vám  poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom je ten, kto určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

Special Moments s.r.o.,
Čajkovského 43,
917 08  Trnava

IČO: 47517042, DIČ: 2023920272, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, Vložka číslo 33088/T

Kontaktné údaje:
Adresa - Special Moments s.r.o., Čajkovského 43, 917 08  Trnava
Email: tatiana@specialmoments.sk
Telefón: 0918 813 930

Osobnými  - základnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba (živnostník), ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad odkazom na určitý identifikátor, ako je napríklad meno, e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa,  identifikačné číslo, emailová komunikácia, prípadne iná komunikácia s vami v elektronickej alebo písomnej podobe, transakčné údaje ako sú platby za tovar, geolokalizačné alebo iné geografické údaje s webových prehliadačov počítača, alebo mobilných zdrojov.

Spracovávanie osobných údajov a ich účel

Prevádzkovateľ  spracováva vaše osobné údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré sme získali na základe plnenia Vašej objednávky, pre potrebu uzatvárania kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Vášho objednaného tovaru. Činnosť  spracovania vašich osobných údajov zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávky, vystavenie faktúry (daňového dokladu), odosielanie tovaru na Vašu zvolenú adresu, spracovanie platby atď.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pre účely vedenia účtovníctva, vybavovanie reklamácií, na účely mimosúdnych a súdnych sporov, ktoré mu vyplývajú zo zákona.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

* plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

* oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.


Vašej osobné údaje spracúvame iba v súlade so zákonom. 

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby alebo spoločnosti:

* podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

* zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

* zaisťujúce marketingové služby

* Marketingové agentúry, poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori, advokátske kancelárie, prepravné spoločnosti, súdne organizácie.

* Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

Doba uschovávania osobných údajov.

* po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. V prípade plnenia zmluvy bude prevázkovateľ spracúvať vašej osobné údaje po dobu, ktorú mu ukladá zákon a to je v prípade napríklad vybavenia reklamácií, prípadne súdnych sporov, kde môže byť lehota do 15 rokov.

*Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže

Vaše práva

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

*právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

*právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.

*právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

*právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

*právo na prenesiteľnosť údajov na iného prevádzkovateľa podľa čl. 20 GDPR.

*právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email

*máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania 

*máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220,  https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára  na www.specialmoments.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami o ochrane osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste boli oboznámený s podmienkami o ochrane osobných údajov, a že je v celom rozsahu akceptujete, a že podmienkam v plnom rozsahu rozumiete.


S účinnou platnosťou od 25.5.2018


Cena od 0
do 0
Kontaktujte nás
Special Moments s.r.o.
Čajkovského 43, P.O.Box 20
917 08 Trnava, Slovensko
+421(0)944 142 335
objednavka@specialmoments.sk,specialforfans@gmail.com
tanyamimisk, 09:00 - 18:00
Skupina menu pätička
©2024 www.www.specialmoments.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk